Doel stichting

Bijdrage aan onderzoek

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van de transfusie geneeskunde in de regio Noord-oost Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden aan het UMCG, de RUG en gelieerde ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in het noorden.

Scholarships

transfusiegeneeskunde

Scholarships worden toegekend om afstuderenden een bijdrage te verschaffen voor onderzoek/stage in het werkgebied hematologie, in een laboratorium, bloedbank of de ziekenhuis. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor congresbezoek, bijv. voor het presenteren van een poster, een voordracht bij een congres of deelname daaraan.

Donateur worden

ondersteun het onderzoek

Uw bijdragen zijn uitdrukkelijk gewenst. Extra middelen dragen bij aan de vermogens positie en daarmee het rendement van het de Stichting. De financiële positie van het fonds wordt met uw bijdragen versterkt en daarmee ontstaat meer ruimte voor onderzoek.

lees meer

Onderzoek

Hematologie en transfusiegeneeskunde

Het onderzoeksgebied is het vakgebied hematologie, benigne, maligne aandoeningen en bloedstollingsstoornissen. Transfusiegeneeskundig onderzoek is gericht op rode bloedcellen/bloedplaatjes en ook op stamcellen die bijv. geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg en die teruggegeven worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie.

Aanvragen

onderzoek & scholarships

Elk jaar wordt in oktober een ‘Call for Proposals’ georganiseerd. De hoogte van subsidiebedragen is beperkt en subsidies voor onderzoek zijn specifiek bedoeld voor een eerste onderzoeksfase. De inschrijving voor het aanvragen van subsidie sluit op
31 januari van het jaar daarop. Een toetsingscommissie stelt na ontvangst van alle aanvragen vast of aan de criteria is voldaan, waarna het bestuur op basis van prioritering een selectie maakt en een subsidie kan verlenen.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

De Tekke Huizingaprijs 2016 is gegaan naar: Leanne Küpers van de afdeling Epidemiologie. Met haar proefschrift titel “The first 1000 days and beyond. From early life environment tom epigenetics and childhood overweight.” De prijs, een bedrag van € 5000 is ter stimulering van onderzoek.

bekijk de vorige winnaars

Een fonds met een heel bijzondere doelstelling nl. het subsidiëren van onderzoeken op bloedtransfusie geneeskundig onderzoek. Als genezen leukemie patiënt voel ik me zeer verbonden met het fonds.

Jan Peter Jansen van Galen
Jan Peter Jansen van Galenbestuurslid